Được tin nhà văn Dương Nghiễm Mậu vừa tạ thế ngày 03/08/2016 tại Sàigòn.

http://www.bbc.com/vietnamese/culture_social/2016/08/160803_vinh_biet_duong_nghiem_mau

Ngày xưa ở sơn mài Lam Sơn (1981-1982), tôi làm phụ tá của anh Nghiễm. Anh Nghiễm lúc đó là trưởng ban sản xuất. Biết tôi học văn, anh thường đưa sách cho tôi mượn đọc (thời đó sách in trước 1975 rất hiếm và qúy, nên phải qúy nhau người ta mới chuyền sách cho nhau đọc). Nhưng không lần nào anh cho tôi mượn sách của Dương Nghiễm Mậu, có lẻ do sự khiêm tốn của người cầm bút, hay cũng có thể thuở đó anh thấy tôi chưa đủ trình độ. Nay trên đầu đã hai thứ tóc, chắc tôi đã đủ trình độ thưởng thức văn anh Nghiễm, nhưng chưa có dịp tìm đọc sách anh.