Đi cáp treo lên đỉnh Pic du Midi (2.877 m), thuộc dãy núi Pyrénées, miền Nam nước Pháp. Bận xuống lại cũng phải lấy cáp treo chứ không thong dong cưởi mây như các đạo sĩ trong tranh Tàu !

2016PicduMidi