Mưa mờ che khuất lối
Paris sớm vào thu
Gió tung làn tóc rối
Từng cọng phủ mắt sâu