alphabetNhân ngày quốc tế chống nạn mù chữ, vài dòng nhớ ơn các bậc tiền bối đã sáng suốt quyết định chọn chữ quốc ngữ làm chữ viết chính thức cho Việt Nam. Nhờ vậy tiếng Việt dễ học dễ viết, nhờ vậy người Việt đại đa số biết đọc biết viết, rất ít người thật sự mù chữ. Thuở đó, nếu các cụ nhà ta chọn chữ Nôm hay chữ Hán thì thật sự khốn khổ cho con cháu ngày nay trong thời đại vi tính. Dĩ nhiên không ai cấm chúng ta học vài chữ Nôm lấy le, hoặc lâu lâu xổ Nho chút đỉnh cho ra vẻ, nhưng trong sinh hoạt thường nhật chữ quốc ngữ giản dị hóa cuộc sống chúng ta trên thật nhiều phương diện.