Ngày này 28 năm trước tôi lần đầu tiên đặt chân lên đất Pháp. Ngày ấy rời Việt Nam là không còn là công dân nước Việt nữa. Đặt chân lên đất Pháp, cũng chưa là công dân Pháp. Ngày ấy tôi thuộc diện "vô tổ quốc", "không quốc tịch". Đến nay, 28 năm sau, không nhớ thì thôi, những lúc nhớ lại vẫn buồn !