Mới đó mà đã hết năm học. Tiệc cuối năm của lớp học vẽ, dưới chủ đề "màu sắc".

arcades_tieccuoinam