lexilogos

Lexilogos là website tôi thường dùng khi cần tra từ điển nhiều thứ ngôn ngữ trên thế giới, tìm địa đồ các nước. Qua trang Từ điển Việt ngữ của Lexilogos, chúng ta có thể tra nhiều từ điển Việt-Pháp, Pháp-Việt, Việt-Anh, Anh-Việt trên mạng :

http://www.lexilogos.com/english/vietnamese_dictionary.htm