25 năm tôi đặt chân lên đất Pháp, một phần tư thế kỷ sống nơi xứ người, vui buồn lẫn lộn, riêng tôi có lẽ buồn nhiều hơn vui, nhưng vẫn tin ở cuộc sống, ở tình người, ở sự cố gắng của bản thân, ở mệnh trời.